¿Actividades esenciales?

Durante esta pandemia han entrado en la coctelera de palabras, a diario, las referentes a contacto social, hostelería, reuniones familiares, enseñanza, visitas y relación con residentes en geriátricos, ámbitos hospitalarios, ocio nocturno, actividades deportivo-recreativas, celebración de bodas, asistencia a iglesias… Hay otra parte, que se me antoja de cierto peso en la supervivencia del Sistema, ausente en este chorro de léxico durante las sucesivas olas: trabajo en las cadenas de montaje, conserveras, fábricas de automóviles, agropecuarias, industria cárnica, muebles, neumáticos, bienes de consumo electrónico, trabajo en laboratorios e investigación, textil, calzado, imprentas, editoras, discográficas, fábricas de ataúdes, tabaco o la madre que me parió, talleres mecánicos y electrónicos o de chapa y pintura, desguaces, clínicas sanitarias, medicina alternativa, plantas de elaboración de bebidas, mielíferas, todo tipo de procesamiento de alimentos, plantas de cosméticos, empleados de herbolarios, o sex shops o escapularios. Lo que clama al cielo es que en este país sólo se habla de que no se puede ir al bar (Que conste que soy partidario de las ayudas mientras se les obligue al cierre) o a visitar a la parentela y no se haga referencia jamás a los sectores que proveen los bienes de consumo más esenciales para la supervivencia. Y esto lo digo hoy, cuando en As Somoza se cierra una planta de aerogeneradores en As Somozas puntera en el mundo porque a Gamesa le sale más a cuenta fabricar en Portugal. Mientrastanto, en las eléctricas, que no son capaces de dispensar a la empresa unas condiciones de precio competitivas, ex altos cargos de PP y PSOE cobran 45.000 euros/mes por su labor de Consejeros.

https://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-21/el-sector-electrico-espanol-da-trabajo-a-24-excargos-publicos_69155/

 

43 políticos 'enchufados' en eléctricas | Crónica | EL MUNDO

 

La palabra PANDEMIA

Pandemia

 

O significado das palabras está suxeito ao contido que unha colectividade lle outorga nun espazo e tempo determinados. Entran en xogo na composición dos contidos  semánticos elementos culturais, morais, de transmisión de valores, de intereses económicos, gremiais, así como aspectos emocionais, a influencia de idiomas estranxeiros, etc.

 

Algúns exemplos:

 

“Formidable” usábase no pasado para referirse a algo que  infundía medo (do latín  formido= medo, horror). Hoxe queremos cualificar con esa palabra algo xenial, marabilloso, estupendo.

“ Chope” era utilizado nos anos setenta e oitenta para referirse a un traballo. A súa orixe estaba na pronuncia, alterada por unha “e” apoiada, da palabra “ job” polos emigrantes galegos en Inglaterra.

“Coller” é para os galegos sinónimo de suxeitar algo coas mans. E para os arxentinos significa ter relacións sexuais.

O croissant nace en Viena despois do sitio dos turcos á cidade e o intento destes por conquistala, frustrado pola vixilia dos panadeiros, que para escarnio dos otománs empezaron a elaborar un bolo coa forma da media lúa, crecente, da bandeira turca. Cando o bolo chegou a París os franceses chamáronlle “croissant”, que quere dicir crecente lunar.

Tamén unha palabra pode ter significado diferente por razóns sexistas: en castelán, “zorro” é un animal, cando “zorra” significa prostituta”.  O termo “público” adherido ao de home quere dicir político e adherido ao de muller significa “ ramera”.

 

A palabra “pandemia” vén significando: epidemia que afecta a un area xeográfica extensa ou a todos os individuos da comunidade (dicionario da Real Academia  Galega). Eu quero facer fincapé nos factores psicolóxicos, emocionais que van connotar no futuro a esta palabra para entender mellor os matices que pode integrar. Factores que están motivados a un tempo pola xénese do virus, polo modo en que foi dispersado, polas consecuencias sobre a saúde e a economía, polo efecto sobre as relacións internacionais e sobre a reorganización do poder no taboleiro mundial, sobre as relacións interpersoais e as respostas diversas reflectindo individualismo, ou capacidade asociativa, ou solidariedade, cohesión social… tamén sobre a percepción da propia vulnerabilidade.

Hai unha chea de derivadas neste proceso inédito na historia máis recente e que poden enriquecer con novos cambios  semánticos a palabra pandemia. Desde un enfoque filolóxico coido que imos asistir a un fenómeno de  polisemia moi impresionante. A esfera política estará moi relacionada con todo ese proceso; as súas decisións responden a esquemas e escalas de valores variables: prioridade da preservación da saúde ou, por contra, enfoque predominantemente economicista (ou os dous á vez ata onde é posible), mirada global e colaborativa na resolución de problemas ou visión  egocéntrica e de costas ao enfoque internacional, tratamento igualitario dos cidadáns ou discriminación entre nacionais e  inmigrados,  ou entre autonomías de primeira e de terceira división. Tamén han de pesar desde o punto de vista psicolóxico, condicionando as emocións como elemento creativo, o comportamento desigual dos cidadáns a colación das instrucións dos gobernos, a resposta de institucións como a Casa Real e a Igrexa, que reciben unha grande dotación económica do conxunto dos cidadáns, a empatía entre traballadores e asalariados que non van ver minguadas as súas rendas e os que sufrirán a interrupción total das súas fontes de ingresos, a resposta dos  arrendadores con respecto aos arrendatarios, o grao de exposición aos demais riscos de contaxio, os efectos dun signo ou doutro sobre a convivencia prolongada no fogar coa familia, a fixación dos hábitos de consumo nas horas de lecer, coa elección, a discreción, de distracción, entretemento, formación ou aproveitamento de recursos; a predilección por roles activos: lectura, actividade física, pintura, interacción coa familia ou ben a entrega á recepción pasiva; o factor de resiliencia, a perspectiva positiva e de valoración da propia saúde ou, por contra, a caída en depresión.

Na súa obra o Decameron,  Bocaccio dá a palabra a 10  florentinos que se illan nunha vila campestre fuxindo da peste para contar historias máxicas cheas de vida e sensualidade. Hai ao longo da Historia unha chea de grandes creador@ s (escritor@ s, pintor@ s, escultor@ s) que elixiron o illamento absoluto para levar a cabo as súas obras. Moitas vocacións naceron na infancia durante convalecencias duradeiras no leito mellor levadas grazas aos contos contados, case sempre, polas nais. Se non sabían ler, non tiñan un libro a man ou non querían utilizalo, inventábanos.  É  paradigmático o caso de  Onetti (1909-1994) que se retirou á súa cama o últimos quince anos da súa vida porque xa lle infundía preguiza todo o que había fora dela. Alí, na súa cama, creaba, recibía aos seus amigos e realizaba o resto de todas as súas funcións vitais e as súas inquietudes, entre elas beber whisky e practicar o sexo.

Pero, definitivamente, será a percepción da xente a partir de todo o maremagnum de información recibido ou buscado o que a empuxe a introducir no vocábulo a pegada de ingredientes como a responsabilidade do home na xénese da pandemia, a función dos laboratorios, os intereses económicos, farmacéuticos, o terrorismo de Estado a través dos seus “servizos de intelixencia”, a percepción da infección como arma de guerra, a necesidade do compromiso coa sustentabilidade ambiental, a condena da especulación financeira e do control do crecemento demográfico a través do asasinato sumario, a necesidade de limar as fronteiras materiais e inmateriais entre o Norte e o Sur, entre o primeiro mundo e o terceiro mundo, a identificación e denuncia das oligarquías actuando na sombra polo dominio dos recursos naturais, a superación do capitalismo sen concesións, a constatación do poder dos mass media.

 

Coa introdución destes e outros moitos matices levaremos á palabra pandemia a un status que transcende do puramente médico reservado ao seu significado orixinal para significar toda a instrumentación que se pode agochar detrás do fenómeno, moi rica nos ingredientes citados nos catro grandes episodios do século XXI. O que xa non pode recoller a palabra (ou si?) é a reacción da sociedade no seu conxunto ao tomar conciencia de que a súa vida está nas mans dos estrategas para o propio enriquecemento, sen escrúpulos, no curto prazo.

 

Con estas vimbias, unha definición actualizada ao 12 de abril de 2020 da palabra pandemia podería ser algo así:

 

 

Pandemia: ataque masivo a nivel mundial con axentes biolóxicos (virus ou bacterias) altamente transmisibles entre a poboación, de letalidade variable e á carta, levado a cabo en segredo por laboratorios ao servizo de intereses  xeoestratéxicos e económicos de grupos de poder, oligarquías plutocráticas, ou no seu caso por encargo do goberno de superpotencias para influír de maneira decisiva na repartición da riqueza, dos recursos naturais e do peso demográfico. (Dicionario da Resistencia)

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

 

 

Pandemia

 

El significado de las palabras está sujeto al contenido que una colectividad le otorga en un espacio y tiempo determinados. Entran en juego en la composición de los contenidos semánticos elementos culturales, morales, de transmisión de valores, de intereses económicos, gremiales, así como aspectos emocionales, la influencia de idiomas extranjeros etc.

 

Algunos ejemplos:

 

“Formidable” se usaba en el pasado para referirse a algo que infundía miedo (del latín formido= miedo, horror). Hoy queremos calificar con esa palabra algo genial, maravilloso, estupendo

“Chope” era utilizado en los años setenta y ochenta para referirse a un trabajo. Su origen estaba en la pronunciación, alterada por una “e” apoyada, de la palabra “job” por los emigrantes gallegos en Inglaterra.

“Coger” es para los gallegos sinónimo de sujetar algo con las manos. Y para los argentinos significa tener relaciones sexuales.

El cruasán nace en Viena después del sitio de los turcos a la ciudad y el intento de estos por conquistarla, frustrado por la vigilia de los panaderos, que para escarnio de los otomanos empezaron a elaborar un bollo con la forma de la media luna, creciente, de la bandera turca. Cuando el bollo llegó, a París los franceses le llamaron “croissant”, que quiere decir creciente lunar.

También una palabra puede tener significado diferente por razones sexistas: “zorro” es un animal, cuando “zorra” significa prostituta”.  El término “público” adherido al de hombre quiere decir políticoy adherido al de mujer significa “ramera”.

 

La palabra “pandemia” viene significando: epidemia que afecta a un área geográfica extensa o a todos los individuos de la comunidad (diccionario de la Real Academia Galega). Yo quiero hacer hincapié en los factores psicológicos, emocionales que van a connotar en el futuro a esta palabra para entender mejor los matices que puede integrar. Factores que están motivados a un tiempo por la génesis del virus, por el modo en que fue dispersado, por las consecuencias sobre la salud y la economía, por el efecto sobre las relaciones internacionales y sobre la reorganización del poder en el tablero mundial, sobre las relaciones interpersonales y las respuestas diversas reflejando individualismo, o capacidad asociativa, o solidaridad, cohesión social… también sobre la percepción de la propia vulnerabilidad.

Hay un montón de derivadas en este proceso inédito en la historia más reciente y que pueden enriquecer con nuevos cambios semánticos la palabra pandemia.Desde un enfoque filológico creo que vamos a asistir a un fenómeno de polisemia muy impresionante. La esfera política estará muy relacionada con todo ese proceso; sus decisiones responden a esquemas y escalas de valores variables: prioridad de la preservación de la salud o, por contra, enfoque predominantemente economicista (o los dos a la vez hasta donde es posible), mirada global y colaborativa en la resolución de problemas o visión egocéntrica Y de espaldas al enfoque internacional, tratamiento igualitario de los ciudadanos o discriminación entre nacionales e inmigrados,  o entre autonomías de primera y de tercera división. También han de pesar desde el punto de vista psicológico, condicionando las emociones como elemento creativo, el comportamiento desigual de los ciudadanos a colación de las instrucciones de los gobiernos, la respuesta de instituciones como la Casa Real y la Iglesia, que reciben una gran dotación económica del conjunto de los ciudadanos, la empatía entre trabajadores y asalariados que no van a ver mermadas sus rentas y los que sufrirán la interrupción total de sus fuentes de ingresos, la respuesta de los arrendadores con respecto a los arrendatarios, el grado de exposición a los demás riesgos de contagio, los efectos de un signo o de otro sobre la convivencia prolongada en el hogar con la familia, la fijación de los hábitos de consumo en las horas de ocio, con la elección, a discreción, de distracción, entretenimiento, formación o aprovechamiento de recursos; la predilección por roles activos: lectura, actividad física, pintura, interacción con la familia o bien la entrega a la recepción pasiva; el factor de resiliencia, la perspectiva positiva y de valoración de la propia salud o, por contra, la caída en depresión.

En su obra el Decameron, Bocaccio da la palabra a 10 florentinos que se aíslan en una villa campestre huyendo de la peste para contar historias mágicas llenas de vida y sensualidad. Hay a lo largo de la Historia un montón de grandes creador@s (escritor@s, pintor@s, escultor@s) que eligieron el aislamiento absoluto para llevar a cabo sus obras. Muchas vocaciones nacieron en la infancia durante convalecencias duraderas en el lecho mejor llevadas gracias a los cuentos contados, casi siempre, por las madres. Si no sabían leer, no tenían un libro a mano o no querían utilizarlo, los inventaban.  Es paradigmático el caso de Onetti (1909-1994) que se retiró a su cama los últimos quince años de su vida porque ya le infundía pereza todo lo que había fuera de ella. Allí, en su cama, creaba, recibía a sus amigos y realizaba el resto de todas sus funciones vitales y sus inquietudes, entre ellas beber whisky y practicar el sexo.

Pero, definitivamente, será la percepción de la gente a partir de todo el maremagnum de información recibido o buscado lo que la empuje a introducir en el vocablo la huella de ingredientes como la responsabilidad del hombre en la génesis de la pandemia, la función de los laboratorios, los intereses económicos, farmacéuticos, el terrorismo de Estado a través de sus “servicios de inteligencia”, la percepción de la infección como arma de guerra, la necesidad del compromiso con la sostenibilidad medioambiental, la condena de la especulación financiera y del control del crecimiento demográfico a través del asesinato sumario, la necesidad de limar las fronteras materiales e inmateriales entre el Norte y el Sur, entre el primer mundo y el tercer mundo, la identificación y denuncia de las oligarquías actuando en la sombra por el dominio de los recursos naturales, la superación del capitalismo a ultranza, la constatación del poder de los mass media.

 

Con la introducción de estos y otros muchos matices llevaremos a la palabrapandemiaa un estatus que trasciende del puramente médico reservado a su significado original para significar toda la instrumentación que se puede esconder detrás del fenómeno, muy rica en los ingrediente citados en los cuatro grandes episodios del siglo XXI. Lo que ya no puede recoger la palabra (¿o sí?) es la reacción de la sociedad en su conjunto al tomar conciencia de que su vida está en manos de los estrategas para el propio enriquecimiento, sin escrúpulos, en el corto plazo.

 

Con estos mimbres, una definición actualizada a 12 de abril de 2020 de la palabra pandemia podría ser algo así:

 

 

Pandemia: ataque masivo a nivel mundial con agentes biológicos (virus o bacterias) altamente transmisibles entre la población, de letalidad variable y a la carta, llevado a cabo en secreto por laboratorios al servicio de intereses geoestratégicos y económicos de grupos de poder, oligarquías plutocráticas, o en su caso por encargo del gobierno de superpotencias para influir de manera decisiva en el reparto de la riqueza, de los recursos naturales y del peso demográfico. (Diccionario de la Resistencia)

 

© criterio.hn